Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Mimos-Boutique.nl
Glazen Boerderij 3
5481 AV  Schijndel

Email: info@mimos-boutique.nl
Kvk: 65524349
BTW nr: NL045368776B01

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mimos Boutique.
  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.mimos-boutique.nl. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mimos Boutique behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mimos Boutique erkend.
  1.4 Mimos Boutique garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 Wanneer je gewenste artikel op voorraad is en op werkdagen is besteld voor 16.00 uur word je aankoop dezelfde dag nog verstuurd. Doorgaans is je pakket de volgende dag in huis. Pakketten van Mimos worden verzonden door PostNL en wij zorgen er uiteraard voor dat je je aankoop kunt volgen. Pakketten op werkdagen na 16.00 en in het weekend worden de eerst volgende werkdag verzonden. Mocht het artikel niet in voorraad/beschikbaar zijn doen wij onze uiterste best om dit zo spoedig mogelijk te leveren tenminste binnen 30 dagen. Indien het niet meer leverbaar is zullen wij je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen zodat je ook het recht hebt om de order te annuleren.
  2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat je achterlaat op onze website en welke ook door ons word bevestigd.
  2.4 Aan de leveringsplicht van Mimos Boutique zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mimos Boutique geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 1. Prijzen
  3.1 De prijzen op Mimos boutique worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
 2. Zichttermijn / herroepingsrecht
  4.1 Bij Mimos heb je het recht om je bestelling binnen 7 dagen te retourneren zonder opgave van reden. We vragen je een email te sturen naar retouren@mimos-boutique.nl. We vragen je in deze email je ordernummer te vermelden om je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Na ontvangst van je email zullen wij binnen 2 werkdagen je voorzien van een reactie. Kosten van retourzending zijn voor eigen rekening. Om zelf je pakket te kunnen volgen adviseren wij je het pakket te verzenden via PostNL. Pakketten welke niet voldoende zijn gefrankeerd zullen niet geaccepteerd worden. Wij zullen na ontvangst van je pakket binnen 3-5 werkdagen je retour verwerken. Vervolgens volgen er nog enkele werkdagen voordat de retourbetaling is verwerkt. Houd uiteraard wel rekening met de verwerkingstijd van je bank.  Natuurlijk houden wij je op de hoogte van je retour. Wanneer je gebruik maakt van je herroepingsrecht dient je retour aan onze voorwaarden te voldoen (originele verpakking, inclusief prijskaartje en kopie factuur)
  4.2 Beschadigingen/fouten
  We vragen je pakket na ontvangst direct te controleren op beschadigingen en/of fouten. Wanneer dit het geval is dien je dit binnen 2 dagen na ontvangst aan onze service afdeling te melden. Je kunt je service claimen door een email te sturen naar service@mimos-boutique.nl. Wij vragen je hierin je bevindingen te melden inclusief foto en als referentie je ordernummer te vermelden. Wanneer er artikelen zonder aanvraag worden geretourneerd zullen deze niet geaccepteerd worden.Je aanvraag kan niet verwerkt worden indien onderstaande het geval is: – Het artikel is gewassen dan wel is gedragen – Het artikel is vermaakt of wanneer er getracht is om het te herstellen – Je de procedure zoals gevraagd niet is gevolgd. Uiteraard zullen wij je service zo spoedig mogelijk verwerken. Wanneer je in aanmerking komt voor een retour betaling zullen wij dit aan je bevestigen en volgt er binnen 1-2 werkdagen een betaling. Houd uiteraard wel rekening met de verwerkingstijd van je Bank.
  4.3 Artikelen
  Artikelen welke niet in aanmerking komen voor het herroepingsrecht vind je in onderstaand overzicht. Accessoires, Sieraden, Beachwear, Overige artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden
 3. 4.4 Sale Artikelen uit de sale en speciale aanbiedingen komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.
 4. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mimos Boutique, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mimos Boutique. Mimos Boutique houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
  5.2 Mimos Boutique respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. (zie privacy)
  5.3 Mimos Boutique maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.
 5. Garantie
  6.1 Mimos Boutique garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
  6.2 De garantietermijn van Mimos Boutique komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Mimos Boutique is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mimos Boutique) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mimos Boutique. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Mimos Boutique schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door Mimos Boutique gegrond worden bevonden, zal Mimos Boutique naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mimos Boutique en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Mimos Boutique) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mimos Boutique gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mimos Boutique voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 Mimos Boutique is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mimos Boutique in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mimos Boutique en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mimos Boutique zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mimos Boutique slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van Mimos Boutique gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 Mimos Boutique kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 7. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen Mimos Boutique en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Mimos Boutique op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 Mimos Boutique behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na ontvangst van de betaling.
  8.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan van het goed.
 8. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mimos Boutique gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Overmacht
  10.1 Mimos Boutique is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Mimos Boutique behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mimos Boutique gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Mimos Boutique bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 10. Aansprakelijkheid
  11.1 Mimos Boutique is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 11. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door Mimos Boutique aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mimos Boutique zolang de afnemer de vorderingen van Mimos Boutique uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mimos Boutique wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De door Mimos Boutique geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mimos Boutique of een door Mimos Boutique aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mimos Boutique haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mimos Boutique zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mimos Boutique.
 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.